સેવાઓ

કરિયર ૧૦૮ એ ૮ અલગ-અલગસેવાઓદ્વારા વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ તેમજ શિક્ષકોને જોડવાનો પ્રયાસ કરે છે.અને તેમને કેરિયર એજ્યુકેશનને લગતી અમૂલ્ય માહિતીઓથી માહિતગાર કરવા એક પ્લેટફોર્મ ઉભુ કરાયેલ છે કે જેથી કરીને કેરિયર – એજ્યુકેશનના ફિલ્ડમાંથી કોઈ પણ વ્યકિત આ પ્લેટફોર્મના લાભથી વંચિત ના રહી જાય. આસેવાઓએટલે કે....

મેગેઝીન

Read More

ટેલીફોન/ મેસેજ/ Whatsapp હેલ્પલાઇન

Read More

સેમિનાર સીરીઝ

Read More

કેરિયર કાઉન્સીલીંગ

Read More

સાયકોમેટ્રિક એનાલિસિસ ટેસ્ટ

Read More

કરિયરએન્કર એનાલિસિસ

Read More

વેબસાઈટ

Read More

મોબાઇલ એપ

Read More